Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.05.2018 r.

MakeUup.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie makeuup.pl, prowadzony przez Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Nowa 13, adres korespondencyjny: Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, Autokomis Dziuk, ul. Gliwicka 102, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Zabrzu, o numerze NIP: 629-229-21-06, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@makeuup.pl.

 1. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie makeuup.pl,
 2. Klienci mają możliwość korzystania z MakeUup.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w MakeUup.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na MakeUup.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie maila obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w MakeUup.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk , której przedmiotem są usługi świadczone przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk , na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w MakeUup.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z MakeUup.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w MakeUup.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MakeUup.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiane jest Faktura VAT, z tym że w przypadku gdy klient nie poda w formularzu zamówienia numeru NIP, będzie wystawiana faktura imienna. Kupujący dokonując zakupu wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury drogą mailową.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w MakeUup.pl w zakładce “Dostawa”.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MakeUup.pl dotycząca zakupu danego produktu w MakeUup.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w MakeUup.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach MakeUup.pl , Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w MakeUup.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Dostaw dostępnym w MakeUup.pl w zakładce “Dostawa”.

 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w MakeUup.pl , Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 14. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, poprzez przesłanie maila na ades sklep@makeuup.pl lub w formie pisemnej na adres Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk podany w górnej części Regulaminu, na koszt Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk
 16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk albo Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 17. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu MakeUup.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu MakeUup.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 20. Podane przez Klientów dane osobowe Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 21. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach MakeUup.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MakeUup.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 22. Klient przy każdym zamówieniu będzie poproszony o zaakceptowanie aktualnego regulaminu, którego treść można znaleźć w zakładce Regulamin. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z brakiem zawarcia umowy z Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk.
 23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk w ramach MakeUup.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 – Polityka Ochrony Prywatności (plik PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy (plik PDF)