facebook
Jesteś w:
Twój koszyk
Producenci
Tutoriale
Makijaż - jak zrobić
Zobacz przygotowane przez nas tutoriale powstałe w Studiu MEHRON.

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.05.2018 r.

MakeUup.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie makeuup.pl, prowadzony przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórska 159, adres korespondencyjny: Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, Autokomis Dziuk, ul. Gliwicka 102, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Zabrzu, o numerze NIP: 629-229-21-06, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@makeuup.pl  


1. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie makeuup.pl,

2. Klienci  mają możliwość korzystania z MakeUup.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w MakeUup.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na MakeUup.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie maila obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w MakeUup.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk , której przedmiotem są usługi świadczone przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk , na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w MakeUup.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z MakeUup.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w MakeUup.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MakeUup.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiane jest potwierdzenie zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźnie życzenie Klienta.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w MakeUup.pl w zakładce "Dostawa".

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MakeUup.pl dotycząca zakupu danego produktu w MakeUup.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w MakeUup.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach MakeUup.pl , Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w MakeUup.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Dostaw dostępnym w MakeUup.pl w zakładce "Dostawa"

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w MakeUup.pl , Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

14. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, poprzez przesłanie maila na ades sklep@makeuup.pl lub w formie pisemnej na adres Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk podany w górnej części Regulaminu, na koszt Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk albo Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu MakeUup.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu MakeUup.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

21. Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach MakeUup.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MakeUup.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy każdym zamówieniu będzie poproszony o zaakceptowanie aktualnego regulaminu, którego treść można znaleźć w zakładce Regulamin. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z brakiem zawarcia umowy z Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk .

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hurtownia Monroe Katrzyna Skrzypek-Dziuk w ramach MakeUup.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


 


 


 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

 
 
Polityka Ochrony Prywatności

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
W związku z tym informujemy o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych w ramach sklepu internetowego
www.makeUup.pl oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administrator danych osobowych – kontakt:
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk z siedzibą w Tarnowskich Górach, NIP 629-229-21-06 REGON 241381751 (dalej „My”), adres: Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, ul. Nowa 13, 42-600 Tarnowskie Góry, e-mail: sklep@makeuup.pl
Informujemy także, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować listownie, na adres: Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, ul. Nowa 13, 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo, na adres e-mail: sklep@makeuup.pl


Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan w formularzu rejestracji na stronie
www.makeuup.pl lub dane podane przy składaniu zamówienia bez rejestracji na w/w stronie www.

W jakim celu pozyskujemy Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

 • do celów księgowych,

 • do kontaktowania się z Klientem,

 • do obsługi konta w MakeUup.pl oraz

 • do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

 • Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 • Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MakeUup.pl informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


Komu możemy przekazać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane możemy przekazać:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu realizacji wysyłki zamówień, zgodnie z wybraną prze klienta opcją w procesie zamawiania produktów

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk i za zgodą Klientów.


 

Jak długo możemy przechowywać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane będziemy przechowywać od momentu rejestracji w sklepie
www.makeuup.pl bądź podania nam tych danych podczas dokonywania zakupów bez rejestracji, do momentu wniesienia prośby o ich usunięcie lub wprowadzenie zmian.


Jakie ma Pani/Pan prawa:
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych nam danych osobowych.
Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu:

 • gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub

 • w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

Więcej informacji:
Jeśli ma Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z nami: sklep@makeuup.pl


 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej (POBIERZ W PDF).

Spakowaną i zabezpieczoną przed uszkodzeniem przesyłkę, zawierającą nieużywany towar, nadaj na adres:
Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, Autokomis Dziuk
ul. Gliwicka 102
42-600 Tarnowskie Góry

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

....................................(miejscowość), dnia ....................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

dane składającego oświadczenie

(wypełnić literami drukowanymi)

 

 

 

makeUup.pl sklep internetowy

Hurtownia Monroe

Gliwicka 102

42-600 Tarnowskie Góry

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ..................................,

dotyczącej zamówienia o numerze ........................................................................................

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest pkt.18 regulaminu zakupów Sklepu,

który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie dziesięciu dni od dnia wydania

rzeczy. Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą,

a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym.

 

Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie,

w wysokości ............................ zł (słownie: ....................................................................................................) na rachunek bankowy nr: .................................................................................................................................

 

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży ......................................................................

...............................................................................................................................................

zostanie zwrócony na adres w/w Sklepu w dniu ............................ w stanie niezmienionym.

 

 

 

.................................

Czytelny podpis konsumenta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin do 24.12.2014r.:
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym makeUup.pl

 1. Sklep makeUup.pl, którego właścicielem jest firma Hurtownia Monroe Katarzyna Skrzypek-Dziuk, ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 629-229-21-06, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

 3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

 4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.

 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. makeUup.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.

 6. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

 8. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze oraz przelewem na konto makeUup.pl . Formy płatności opisane są na stronie dostawa.

 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu.

 10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

  • termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru + czas dostawy

  • w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

 13. Wszystkie produkty oferowane w sklepie makeUup.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

 15. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 16. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.

 17. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@makeuup.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.

 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

 19. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 20. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 10 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania TUTAJ.

 21. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

 22. Zwroty należy kierować na adres:
  Atokomis Dziuk
  Hurtownia Monroe, Katarzyna Skrzypek-Dziuk

  Gliwicka 102
  42-600 Tarnowskie Góry

 23. Sklep makeUup.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@makeuup.pl

 24. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 25. Klient dokonujący zakupu w Sklepie poprzez serwis Ceneo.pl (będący w Grupie Allegro) wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych Konsumenta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Przekazywanie danych Konsumenta Grupie Allegro obejmuje adres poczty elektronicznej (e-mail), numer zamówienia, ID produktu/produktów, cenę produktu/produktów.

 26. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez makeUup.pl pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do makeUup.pl pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych).

  Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłan

Powrót
Copyright © 2013 Internetowa Hurtownia Kosmetyków makeUup Professional Realizacja: Projektowanie stron www Projektowanie stron www

Informujemy, że nasz sklep jest w trakcie przebudowy.
W przypadku wystąpienia problemów podczas procesu zamawiania, zachęcamy do składania zamówień drogą mailowową(sklep@makeuup.pl) lub zakupy poprzez nasze konto Allegro (https://allegro.pl/uzytkownik/hurtownia-monroe).
Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!